pozitifmalimusavirlik.com pozitifmalimusavirlik.com - Pozitif Mali Mü?avirlik

pozitifmalimusavirlik.comWebsite Profile

Title: Pozitif Mali Mü?avirlik
Keywords:
Description:Pozitif Mali Mü?avirlik 07. Mar 2017 Vergi Takvimi Resmi Gazete T.C. Kimlik No ?nternet Vergi Dairesi Dilek?ematik KDV Sorgulama E-Beyanname E-Bildirge Dil Se?inBelarusianDanishEnglishGermanPersianPol
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

pozitifmalimusavirlik.com Information

Website / Domain:pozitifmalimusavirlik.com
Website IP Address:93.89.224.11
Domain DNS Server:ns2.isimtescil.net,ns1.isimtescil.net

pozitifmalimusavirlik.com ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

pozitifmalimusavirlik.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

pozitifmalimusavirlik.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server LiteSpeed
Date Wed, 19 Sep 2018 01:58:03 GMT

pozitifmalimusavirlik.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

pozitifmalimusavirlik.com Similar Website

Domain WebSite Title
pozitifdenetim.com Pozitif Denetim ve Yeminli Mali Mü?avirlik A.?.
epsilonmalimusavirlik.com Epsilon Mali Mü?avirlik |
saymmas.com.tr ?.A. Yeminli Mali Mü?avirlik A.?. ?.A. Yeminli Mali Mü?avirlik A.?.
bilgiymm.com Bilgiymm - Yeminli Mali Mü?avirlik
ankaymm.com Anka Yeminli Mali Mü?avirlik
eney.com.tr Eney Yeminli Mali Mü?avirlik
krcmalimusavirlik.com KRC Mali Mü?avirlik Hizmetleri
eksenymm.com.tr Eksen Yeminli Mali Mü?avirlik A.?.
atasoy-cpa.com Atasoy Mali Mü?avirlik - Home
aldagulymm.com.tr Aldagül Yeminli Mali Mü?avirlik
derlenmuhasebe.com Derlen Mali Mü?avirlik - Anasayfa
bayrakymm.com BAYRAK Yeminli Mali Mü?avirlik
oncuymm.com ?NCü Yeminli Mali Mü?avirlik
serverymm.com Server Yeminli Mali Mü?avirlik A.?.
diplomatymm.com.tr Diplomat Yeminli Mali Mü?avirlik
nsrymm.com.tr NSR Yeminli Mali mü?avirlik
bkrisik.com I??k Yeminli Mali Mü?avirlik
uzmanlarsmmm.net Uzmanlar Mali Mü?avirlik Hizmetleri - Uzmanlar SMMM

pozitifmalimusavirlik.com Alexa Rank History Chart

pozitifmalimusavirlik.com aleax

pozitifmalimusavirlik.com Html To Plain Text

Pozitif Mali Mü?avirlik 21. Nis 2017 Vergi Takvimi Resmi Gazete T.C. Kimlik No ?nternet Vergi Dairesi Dilek?ematik KDV Sorgulama E-Beyanname E-Bildirge Dil Se?inBelarusianDanishEnglishGermanPersianPolishRussianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainian Mükellef Giri?i | Yard?m Ad? / Soyad? (*) E-mail adresiniz (*) Konu (*) Mesaj (*) Karakterleri giriniz (*) This field should be left blank G?nder Please wait... Powered by Quform (unlicensed) Mü?teri Deste?i: +90 (212) 603 27 40 ANA SAYFA HAKKIMIZDA H?ZMETLER?M?Z ?NSAN KAYNAKLARI ?LET???M Pratik Bilgiler Amortisman S?n?r? Arizi Kazan?lar ?stisna Tutarlar? Asgari Ge?im ?ndirimi Tutarlar? Asgari ücret ve Asgari ücrete ?li?kin Hesaplamalar Ayl?k Sakatl?k ?ndirim Tutarlar? Baz? Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar Baz? Menkul Sermaye ?ratlar?na Uygulanan ?ndirim Oranlar? Beyannamelerini ?mzalatma Kapsam?nda Olanlar Beyannamelerini ?mzalatmak Zorunda Olmayanlar ??raklar ??in Ayl?k Asgari ücret Tutarlar? De?er Art?? Kazan?lar? ?stisna Tutarlar? D?nemler ?tibariyle Asgari ücret Emlak Vergisi De?eri Y?ll?k Art?? Oranlar? Emlak Vergisi Oranlar? Fatura Düzenleme S?n?r? Gecikme Zamm? Oranlar? Ge?ici Vergi Oranlar? Gelir Vergisi Tarifesi (ücret D??? Gelirler ??in) Gelir Vergisi Tarifesi (ücret Gelirleri ??in) GVK'n?n 94 ile Ge?. 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine G?re Baz? Tevkifat Oranlar? Hizmet S?zle?mesi Sona Erdirilirken Dikkate Al?nacak Bildirim Süreleri ve ?hbar Tazminat? Tutarlar? ?? Kanunu'na G?re Uygulanacak Para Cezalar? ??sizlik Sigortas? Prim Oranlar? Katsay?lar ve Devlet Memurlar?na Sa?lanan Sosyal Yard?mlar KDV ?ade ve Mahsuplar?na ?li?kin Tablo K?dem Tazminat? Tavan? KKTC'ye Yap?lacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler Konut Kap?c? ücreti ve Kesintiler Konut Kira Geliri ?stisna Tutarlar? ?rgün E?itim ??rencileri ??in D?nemler ?tibariyle Ayl?k Asgari ücret Tutarlar? ?zel Usulsüzlük Cezalar? Reeskont ve Avans ??lemlerinde Uygulanan ?skonto ve Faiz Oranlar? Sigorta Primine Esas Ayl?k Taban ve Tavan ücretler Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Paras? ile ?ocuk ve Aile Zamm? Tutarlar? SS ve GSS Kanunu'na G?re Prim Oranlar? SS ve GSS Kanunu'na G?re Uygulanacak ?dari Para Cezalar? Tecil Faizi Oranlar? Ter?r Ma?duru ?al??t?rmayana Uygulanacak Para Cezas? Tutarlar? Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye ?ratlar?nda Beyan S?n?rlar? Tevkifata ve ?stisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS? ?li?kin Beyan S?n?rlar? Toptan E?ya Enflasyon Oranlar? (1994=100) Toptan E?ya Fiyat Endeksi (1994=100) Tüketici Enflasyon Oranlar?(1994=100) Tüketici Enflasyon Oranlar?(2003=100) Tüketici Fiyat Endeksi (TüFE 2003=100) Usulsüzlük Cezalar?na Ait Cetvel üretici Enflasyon Oranlar?(2003=100) üretici Fiyat Endeksi (üFE 2003=100) Veraset ve ?ntikal Vergisi Tarifesi Vergi Kodlar? Vergiden Müstesna ?ocuk Yard?m? Vergiden Müstesna Harc?rah Tavan? Vergiden Müstesna Yemek Bedeli Yat?r?m Te?vik Belgesine Ba?lanabilecek Sabit Yat?r?m Tutarlar? Yeniden De?erleme Oranlar? Yeniden De?erleme Oranlar? (Ge?. Ver. D?nemleri) Y?llara G?re Mükellefin Vergi Yükü Y?ll?k ücretli ?zinler 50 ve Daha Fazla ???i ?al??t?r?lan ??yerlerinde ?al??t?r?lmas? Zorunlu Olan MAL? Mü?AV?RL?K H?ZMETLER? Denetim Hizmetleri Devir Birle?me Nevi De?i?ikli?i Mali Tablolar Analizi ?zel Denetim ve Raporlamalar Di?er Hizmetlerimiz Sosyal Güvenlik Dan??manl?k Hizmetleri: Sosyal güvenlik mevzuat?na g?re te?vik / dan??manl?k ve ??kur te?vikleri Vergi Mevzuat? Dan??manl?k Hizmetleri: Vergi Usul Kanunu uygulama ve mevzuat dan??manl??? Muhasebe ve Sistem Dan??manl??? Hizmetleri : Muhasebe sistem kurulu?u eleman temini ve e?itimleri Uzmana Sorun! Pozitif Mali Mü?avirlik E-Cevap Mevzuatlar Vergi Kanunlar? Hakk?nda Güncel Detayl? Bilgilendirme ??in ?rtibata Ge?iniz. T?klay?n?z > > > > Ad? / Soyad? (*) E-mail adresiniz (*) Konu (*) Mesaj (*) Karakterleri giriniz (*) This field should be left blank G?nder Please wait... Powered by Quform (unlicensed) Güncel Mevzuat Muhasebe Haberleri Hesaplamalar G?B Gecikme Zamm? ve Faiz Netten Brüte ücret Brütten Nete ücret K?dem ve ?hbar Tazminat? Maa? Hesaplamalar? Motorlu Ta??tlar Vergisi Sorgulamalar Adres Kay?t Sistemi Tesmer Teo Sistemi Noter Defter Giri?i E-Beyanname Resmi Gazete Merkez Bankas? Kurlar? T.C. Kimlik No Sorgulama Vergi Kodlar? ??KURUMU Adresleri Kasko De?er Sorgulama Belediye Arama Hava Durumu Posta Kodu Sorgulama Bilinmeyen Numaralar (11811) Sürücü Ceza Puan? TCDD Bilet Sat?? Rezervasyon Deniz Otobüsü Tarifesi Milli Piyango Sonu?lar? ?ller Aras? Mesafe ??renme Karayollar? Yol Haritas? Motorlu Ta??t Sorgulamas? ve Kredi Kart? ile ?deme N?bet?i Eczaneler ADSL Kota Sorgulama Cep Telefonu IMEI Sorgulama (#06# tu?lay?n?z) IP Adresimi G?ster (My IP Information) Kandilli Rasathanesi Son Depremler TEDA? Fatura Sorgulama Devlet Kurumlar? Cumhurba?kanl??? Ba?bakanl?k TBMM Adalet Bakanl??? D??i?leri Bakanl??? Kültür Bakanl??? Milli Savunma Bakanl??? Maliye Bakanl??? Orman Bakanl??? Sa?l?k Bakanl??? Sanayi ve Ticaret Bakanl??? Tar?m Bakanl??? Turizm Bakanl??? Ula?t?rma Bakanl??? Türk Silahl? Kuvvetleri Merkez Bankas? Devlet Planlama Te?kilat? Emniyet Genel Müdürlü?ü Hazine Müste?arl??? Türkiye ?statistik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu Meteoroloji ??leri G.M. Tapu Kadastro G.M. Türk ?eker E-Devlet Kamu ?hale Kurumu Text SGK e-Bildirge Sgk No Sorgulama SGK Hizmet D?kümü Sicilden Sorgulama Ne zaman Emekli Olabilirim Sigortal?l?k Tescil Kayd? Tespiti SGK Vizite Giri? Sistemi SGK E-Borcu Yoktur Emekli Maa??n?z? ??renebilirsiniz Evrak Takibi Son 12 Ay Hizmet D?küm Kontrolü Bakanl?klar Cumhurba?kanl??? Ba?bakanl?k Adalet Bakanl??? ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? ?evre ve ?ehircilik Bakanl??? D??i?leri Bakanl??? Kültür ve Turizm Bakanl??? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? ??i?leri Bakanl??? Milli Savunma Bakanl??? Milli E?itim Bakanl??? Maliye Bakanl??? ?evre ve Orman Bakanl??? Sa?l?k Bakanl??? Sanayi ve Ticaret Bakanl??? Tar?m ve K?y ??leri Bakanl??? Ula?t?rma Bakanl??? Bankalar Akbank Albaraka Türk Anadolu Bank Deniz Bank Finans Bank Garanti Bankas? Halk Bank HSBC ?? Bankas? Merkez Bankas? ?eker Bank TEB Tekstil Bank Türkiye Finans Kat?l?m Vak?fBank Yap? Kredi Ziraat Bankas? YMM Odalar? Adana YMM Odas? Ankara YMM Odas? Antalya YMM Odas? Bursa YMM Odas? Eski?ehir YMM Odas? Gaziantep YMM Odas? ?stanbul YMM Odas? ?zmir YMM Odas? SMMM Odalar? Adana SMMM Odas? Aksaray SMMM Odas? Ankara SMMM Odas? Antalya SMMM Odas? Artvin SMMM Odas? Ayd?n SMMM Odas? Bal?kesir SMMM Odas? Bilecik SMMM Odas? Bolu SMMM Odas? Bursa SMMM Odas? ?anakkale SMMM Odas? ?orum SMMM Odas? Denizli SMMM Odas? Düzce SMMM Odas? Edirne SMMM Odas? Elaz?? SMMM Odas? Erzurum SMMM Odas? Eski?ehir SMMM Odas? Gaziantep SMMM Odas? Hatay SMMM Odas? Isparta SMMM Odas? ?stanbul SMMM Odas? ?zmir SMMM Odas? Kahramanmara? SMMM Odas? Karabük SMMM Odas? Kayseri SMMM Odas? Kocaeli SMMM Odas? Konya SMMM Odas? Malatya SMMM Odas? Mardin SMMM Odas? Mersin SMMM Odas? Mu?la SMMM Odas? Ordu SMMM Odas? Rize SMMM Odas? Samsun SMMM Odas? Sinop SMMM Odas? ?anl?urfa SMMM Odas? U?ak SMMM Odas? Yalova SMMM Odas? Yozgat S...

pozitifmalimusavirlik.com Whois

Domain Name: POZITIFMALIMUSAVIRLIK.COM
Registrar: FBS INC.
Sponsoring Registrar IANA ID: 1110
Whois Server: whois.isimtescil.net
Referral URL: http://www.isimtescil.net
Name Server: NS1.ISIMTESCIL.NET
Name Server: NS2.ISIMTESCIL.NET
Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Updated Date: 29-aug-2016
Creation Date: 31-aug-2013
Expiration Date: 31-aug-2017
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-19T01:58:03Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en